GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Lùng Phìn Xã Nậm Chảy huyện Mường Khương

Email:  thnamchay-mk@laocai.edu.vn

Điện thoại: 0888771974

 

1. Mô hình hoạt động: Xây dựng mô hình trường bán trú sạch, đẹp

2. Đội ngũ giáo viên: CBQL: 03; GV: 31; Nhân viên: 03. 100% CBQL-GV-NV có trình độ đạt chuẩn tở lên.

3. Mục tiêu đào tạo: 
Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục từ điểm trường chính đến điểm trường lẻ. Phấn đấu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. Với chủ đề năm học: " Vì học sinh thân yêu": Xâu dựng" Trường học kỉ cương - văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”.
4. Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường: 

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh

- Đổi mới công tác quản lý. Tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng từ điểm trường chính đến điểm trường lẻ. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.

- Duy trì, nâng cao phổ cập GDTH ĐĐT mức độ 3, chất lượng giáo dục mức độ 3. Phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2

- HS bán trú có kỹ năng tự quản, tự phục vụ. Trường học xanh, sạch, thân thiện từ điểm trường chính đến điểm trường lẻ.

Ban giám hiệu Trường PTDTBT TH Nậm Chảy